SCHULUNGSKALENDER

Mai 2024

mon27Mai Ganzer Tagdie28STS 1-2 EU DrohnenpilotEuropäische Standard-Szenarien (STS 1-2)( Ganzer Tag) schaffhausen

Juni 2024

mon24Jun Ganzer Tagdie25STS 1-2 EU DROHNENPILOTEuropäische Standard-Szenarien (STS 1-2)( Ganzer Tag) schaffhausen

X